ارتبـاط با مشاورین: ۰۴۱۳۴۷۵۰۹۸۱
ایمیـل: moshaver@moadelsazi.com

معادل سازی سوابق علمی و شغلی و پژوهشی درسطح های: ✓ گواهینامه معادل دیپلم مهارتی تخصصی ✓ گواهینامه معادل کاردانی مهارتی تخصصی ✓ گواهینامه معادل کارشناسی مهارتی تخصصی ✓ گواهینامه معادل کارشناسی ارشد مهارتی تخصصی ✓ گواهینامه معادل دکتری مهارتی تخصصی


شرایط دریافت گواهینامه های معادل دانش کاربردی و مهارتی تخصصی

مركز تعیین رتبه و سطح تخصص و همچنین ارتقاء رتبه و سطح تخصصی کاربردی با در نظر گرفتن شاخص‌هایی همچون

سوابق کاری در رشته مورد تقاضا، مدرک تحصیلی پایه ابتدایی تا دکتری (حتی متقاضیان زیر دیپلم اعم از ابتدائی، راهنمایی و هر پایه‌ای از متوسطه)، اختراعات و ابداعات و ارائه طرح و برنامه، تالیفات و تحیقات و مقالات و سخنرانی، احکام و گواهینامه فنی و حرفه‌ای، کسب رتبه و مقام، تشویقات و ترفیعات و تربیت شاگرد نسبت به تعیین رتبه  تخصصی اقدام نموده و گواهینامه تخصصی خود را در 5 سطح ذیل صادر می‌نماید.

 

 

شرایط دریافت گواهینامه معادل

 

 1. شرایط دریافت گواهینامه (سطح پایه علوم و فنون – معادل دیپلم دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :

برای دارندگان سواد ابتدائی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۸۰۰ ساعت و حداقل ۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد راهنمایی یا سیکل : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۴۸۰ ساعت و حداقل ۳ سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد متوسطه دبیرستان یا هنرستان یا دیپلم ردی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۲۰۰ ساعت و حداقل ۱ سال سابقه کار در رشته مرتبط

 • می‌توانند در طرح تعیین سطح شرکت کرده و گواهینامه معادل دیپلم دانش کاربردی و مهارتی تخصصی را از مرکز تعیین و ارتقاء سطح این موسسه دریافت نمایند.

 1. شرایط دریافت گواهینامه (سطح اول علوم و فنون – معادل کاردانی دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :

برای دارندگان سواد ابتدائی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۶۰۰ ساعت و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد راهنمایی یا سیکل : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۲۰۰ ساعت و حداقل ۸ سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی 8۰۰ ساعت و حداقل 5 سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد فوق دیپلم انصرافی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۴۸۰ ساعت و حداقل ۳ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی

 • می‌توانند در طرح تعیین سطح شرکت کرده و گواهینامه معادل کاردانی دانش کاربردی و مهارتی تخصصی را از مرکز تعیین و ارتقاء سطح این موسسه دریافت نمایند.

 

 1. شرایط دریافت گواهینامه (سطح دوم علوم و فنون – معادل کارشناسی دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :

✓  برای دارندگان سواد ابتدائی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۲۲۰۰ ساعت و حداقل ۱۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد راهنمایی یا سیکل : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۸۰۰ ساعت و حداقل ۱۲ سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد متوسطه یا دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۲۰۰ ساعت و حداقل ۸ سال سابقه کار در رشته مرتبط

برای دارندگان سواد فوق دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۸۰۰ ساعت و حداقل ۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی

برای دارندگان سواد لیسانس انصرافی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۴۰۰ ساعت و حداقل ۳ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله تخصصی

 • می‌توانند در طرح تعیین سطح شرکت کرده و گواهینامه معادل کارشناسی دانش کاربردی و مهارتی تخصصی را از مرکز تعیین و ارتقاء سطح این موسسه دریافت نمایند.

 1. شرایط دریافت گواهینامه (سطح سوم علوم و فنون – معادل کارشناسی ارشد دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :

برای دارندگان سواد ابتدائی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۲۸۰۰ ساعت و حداقل ۲۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه تحقیق علمی

برای دارندگان سواد راهنمایی یا سیکل : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۲۲۰۰ ساعت و حداقل ۱۸ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه تحقیق علمی

برای دارندگان سواد متوسطه یا دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۸۰۰ ساعت و حداقل ۱۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه تحقیق علمی

برای دارندگان سواد فوق دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۲۰۰ ساعت و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی

برای دارندگان سواد لیسانس یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۸۰۰ ساعت و حداقل ۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله تخصصی

برای دارندگان سواد فوق لیسانس انصرافی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۴۰۰ ساعت و حداقل ۳ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله پژوهشی

 • می‌توانند در طرح تعیین سطح شرکت کرده و گواهینامه معادل کارشناسی ارشد دانش کاربردی و مهارتی تخصصی را از مرکز تعیین و ارتقاء سطح این موسسه دریافت نمایند.

 1. شرایط دریافت گواهینامه (سطح چهارم علوم و فنون – معادل دکتری دانش کاربردی و مهارتی تخصصی) :

برای دارندگان سواد ابتدائی : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۳۵۰۰ ساعت و حداقل ۳۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه تحقیق علمی

برای دارندگان سواد راهنمایی یا سیکل : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۳۲۰۰ ساعت و حداقل ۲۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه تحقیق علمی

برای دارندگان سواد متوسطه یا دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۲۸۰۰ ساعت و حداقل ۲۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله ترویجی

برای دارندگان سواد فوق دیپلم یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۲۲۰۰ ساعت و حداقل ۱۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله تخصصی

برای دارندگان سواد لیسانس یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۸۰۰ ساعت و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه مقاله پژوهشی

برای دارندگان سواد فوق لیسانس یا معادل آن : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۱۲۰۰ ساعت و حداقل ۵ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه پایان نامه

برای دارندگان سواد دکتری ناقص یا انصرافی یا رشته غیرمرتبط : در صورت دارا بودن دوره آموزشی ۸۰۰ ساعت و حداقل ۳ سال سابقه کار در رشته مرتبط + ارائه کتاب تالیفی

 • می‌توانند در طرح تعیین سطح شرکت کرده و گواهینامه معادل دکتری دانش کاربردی و مهارتی تخصصی را از مرکز تعیین و ارتقاء سطح این موسسه دریافت نمایند.

 

شما می توانید با ارائه :

 • سوابق علمی و آموزشی
 • سوابق حرفه ای، مهارتی و شغلی
 • دوره های آموزشی مهارتی که گذرانده اید
 • مقالات و موارد کتبی که چاپ و منتشر نموده اید
 • افتخارات و اعتبارات علمی و ورزشی که کسب نموده اید

در طرح مرکز تعیین و ارتقاء سطح موسسه شرکت کرده و با توجه به امتیازاتی که کسب می نمایید، از گواهینامه معادل بهره مند شوید.

 

توضیحات :

این گواهینامه صرفا به درخواست متقاضی و بر اساس معادل سازی دوره های آموزشی و مهارتی گذرانده نزد مراکز آموزشی معتبر داخلی و خارجی تعیین سطح و صادر گردیده و به هیچ عنوان مدرک تحصیلی و دانشگاهی محسوب نمی شود و مورد تایید وزارتین محترم (آموزش و پرورش – علوم، تحقیقات و فناوری) نمی باشند و ارزش آن، بر اساس ضوابط داخلی موسسه ساماندهی طرح تعیین سطح و معادل سازی ایرانیان تایید می گردد.

 

 

صفحات مرتبط ذیل را هم مطالعه نمایید….


ثبت درخواست مشاوره

کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.