ﺣﻤﺰه ﻋﺴﮕﺮی ﮐﻮﺷﺎ - پردیس بین المللی علم و فن دانشوران نیکان
ثبت نام شروع شد

09125633895 m.asgari.pm@gmail.com
ﺣﻤﺰه ﻋﺴﮕﺮی ﮐﻮﺷﺎ

ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دارم..در ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻢ و ﺣﺘﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ را ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎد درک ﮐﻨﻢ. رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻻ .. ﻇﺎﻫﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ آراﺳﺘﻪ و ﻗﺪ ﺑلندی دارم که ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ و ارﺑﺎب رﺟﻮع دارد.

مشاهده رزومه کامل

کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

منو
بالا
ثبت نام