صادق فدائی زاده - معادل سازی ایرانیان |‌ مرکز تعیین و ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارتی
ثبت نام شروع شد

09191736514 ialonejustwind1@yahoo.com
صادق فدائی زاده

ﻧﻈﻢ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ و اﺳﺎﺳﯽ، ﻫﻤﻮاره از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و رﺷﺪ ﻣﺎ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزه و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مشاهده رزومه کامل

کپی برداری از متن، شکل و ساختار و زمینه فعالیت این پایگاه اینترنتی ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

بالا
ثبت نام